księgowość wspólnoty mieszkaniowej księgowość wspólnot mieszkaniowych księgowość wspólnot mieszkaniowych

Oferta dla Wspólnot

W ramach oferty dla Wspólnot Mieszkaniowych wykonujemy czynności związane z gospodarką ekonomiczno-finansową nieruchomości Wspólnoty Mieszkaniowej, w tym m.in:

 • Protokolarne przejęcie dokumentacji ekonomiczno-finansowej Wspólnoty (potocznie zwanej dokumentacją księgową);
 • Przesłanie na adres e-mailowy członków Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej raportu z przejęcia dokumentacji ekonomiczno-finansowej nie później niż do 15-go dnia czwartego miesiąca od momentu rozpoczęcia współpracy, stwierdzającego ewentualne braki obligatoryjnych dokumentów.
 • Prowadzenie pozaksięgowej ewidencji kosztów utrzymania nieruchomości wspólnej oraz ewidencji zaliczek uiszczanych na pokrycie tych kosztów, zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 • Przesyłanie na adres e-mailowy członków Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej, comiesięcznych informacji finansowych dotyczących Wspólnoty Mieszkaniowej, w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. Pierwsza informacja finansowa zostanie przesłana w trzecim miesiącu od momentu rozpoczęcia współpracy;
 • Przygotowywanie płatności do podpisu/autoryzacji;
 • Organizacja comiesięcznych – do 10 danego miesiąca – okresowych spotkań informacyjnych z Zarządem Wspólnoty Mieszkaniowej lub ich przedstawicielem w biurze Zleceniobiorcy, zakończonych notatką ze spotkania określającą poczynione ustalenia;
 • Udzielanie informacji księgowych właścicielom oraz użytkownikom lokali w godzinach dyżurów telefonicznych przez 8h tygodniowo oraz poprzez e-mail;
 • Przygotowywanie naliczeń na podstawie uchwał Wspólnoty Mieszkaniowej;
 • Przygotowywanie rozliczeń planów gospodarczych;
 • Sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych;
 • Przygotowywanie comiesięcznych wezwań do zapłaty;
 • Rozliczanie raz w roku z właścicielami lokali opłat z tytułu kosztów utrzymania nieruchomości, kosztów zużytych mediów, funduszu na remonty i modernizacje i innych funduszy celowych (jeśli występują);
 • Wydawanie poświadczeń bądź zaświadczeń właścicielom lokali;
 • Dostęp przez WWW do strefy mieszkańców:
  • Udostępnianie właścicielom lokali informacji na temat obecnej wysokości opłat i bieżącego salda na indywidualnych kontach rozliczeniowych. Aktualizacja danych indywidualnych właścicieli lokali 2 razy w tygodniu w przypadku obsługi rachunku bankowego z elektronicznym dostępem dla Zleceniobiorcy lub aktualizacja każdorazowo po 3 dniach od dostarczenia Zleceniobiorcy papierowych wersji wyciągów bankowych w przypadku obsługi rachunku bankowego bez elektronicznego dostępu;
  • Udostępnianie Zarządowi Wspólnoty Mieszkaniowej pełnego wglądu do rozrachunków wszystkich właścicieli;
 • Przygotowywanie dokumentów w formie elektronicznej, a na wyraźną prośbę Zleceniodawcy również w formie papierowej.

Cena usługi zaczyna się już od 600 złotych brutto. Zachęcamy do kontaktu!

Uzupełnienie braków w ewidencji (usługa opcjonalna)

W ramach świadczonej usługi wykonujemy dodatkowe, jednorazowe czynności, które pozwalają naszym Klientom uporządkować sprawy księgowe z lat poprzednich. Najczęściej jest to usługa polegająca na uzupełnieniu braków w ewidencji, bądź ponowne wykonanie niektórych czynności w ramach prowadzenia ewidencji pozaksięgowej. Cena takiej usługi jest każdorazowo ustalana indywidualnie w zależności od okresu, którego zlecenie dotyczy, zakresu czynności i stopnia skomplikowania zagadnienia. Jest to usługa powiązana z obsługą ekonomiczno-finansową i przewidziana tylko dla Klientów współpracujących z nami na stałych zasadach.

Pomoc administracyjna (usługa opcjonalna)

Jesteśmy otwarci na przeprowadzenie konsultacji, wykonywanie jednorazowych zleceń i opracowań w zakresie prac administracyjnych. Jesteśmy w stanie opracować materiałów administracyjnych tj. pisma, uchwały, umowy, plany gospodarcze, regulaminy, analizy zagadnień prawnych, itp. Szacujemy, że mało doświadczony zarząd wspólnoty będzie miał potrzebę skorzystania z tej usługi w zakresie ok. 15-20 roboczogodzin w skali całego roku. Proponowane rozwiązanie minimalizuje wydatki ponoszone przez Wspólnotę z tytułu czynności administracyjnych i zastępuje stałe miesięczne koszty.